ПОСЛОВИ ЗАДРУЖНОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

 

 • подстицање задругарства и унапређења задружних начела;

 • пружање стручне и друге помоћи задругама и задругарима приликом оснивања, пословања и престанка задруге;

 • заступање интереса задруга пред државним органима, органима локалне самоуправе, општинским органима, носиоцима јавних овлашћења и другим институцијама и организацијама у земљи и иностранству;

 • покретање регулаторних иницијатива пред регулаторним телима;

 • представљање задруга у иностранству, остваривање сарадње са задругама и задружним асоцијацијама из иностранства;

 • послови арбитраже;

 • послови задружне ревизије у складу са законом;

 • организовање и подстицање стручног усавршавања, научно-истраживачког рада и информативно- издавачке и маркетиншке делатности од интереса за унапређење задругарства;

 • вођење евиденције о задругама (књига задруга) и задружне статистике;

 • управљање имовином у задружној својини која је пренета Савезу у складу са одредбама којима се регулише поступак стечаја, односно ликвидације;

 • прати пословање и рад задруга и предлаже мере које треба предузети за задруге које су дуже времена у блокади;

 • обављање информативне и саветодавне функције према члановима;

 • обављање послова посредничке и промотивне функције за своје чланове;

 • сарадња са научно-образовним институцијама у циљу унапређења и развоја задругарства;

 • организовање симпозијума, саветовања, семинара и едукација из области удруживања у привреди;

 • додела признања повеља и плакета задругама, задругарима и пословним партнерима;

 • додела награде задругарима за најбоље остварене резултате у привређивању;

 • учешће у изради и реализацији пројеката, самостално или у сарадњи са другим партнерима;

 • учешће на сајмовима, изложбама и другим манифестацијама које су у функцији афирмације задругарства и делатности којима се баве чланови Савеза.

Савез обавља и друге послове и задатке које му повере задруге – чланови Савеза у складу са Законом о задругама и Правилима Савеза.