КРАТАК ИСТОРИЈАТ ЗАДРУЖНОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

Задружни савез Београда, као асоцијација задруга постоји од 1976. године, што значи да егзистира већ пуних 40 година. Савез координира и обједињује рад свих врста задруга са подручја Београда (земљорадничке, потрошачке, занатске, радничке, социјалне, здравствене, као и друге врсте задруга за обављање производње, промета робе, вршење услуга и других делатности у сладу са Законом о задругама), које су истовремено и чланови Савеза.

Од постојања Савеза па све до 2015. године, Савез је функционисао у оквиру Привредне коморе Београда као један од сталних облика организовања рада у комори (чл. 45 Статута Привредне коморе Београда из тог времена). Од 2015. године Задружни савез Београда егзистира самостално.

Задружни савез Београда је 2012. године као привредни субјекат са правним субјективитетом уписан у Регистар АПР-а. Задружни савез Београда је тиме задржао правно следбеништво у односу на Савез који је до тада егзистирао у Привредној комори Београда.

  

ЗАДРУЖНИ САВЕЗ БЕОГРАДА ДАНАС

Задружни савез Београда је самостална, интересна, пословна и стручна организација, коју оснивају задруге и други задружни савези ради остваривања, усклађивања, унапређивања, пословног повезивања, заштите и заступања заједничких интереса задруга и задругара.

Савез је основан за територију града Београда.

На територији града Београда регистровано је близу 300 задруга од којих су најбројније земљорадничке, омладинско-студентске и стамбене задруге.

Задружни савез Београда има своје органе управљања (скупштину, управни одбер, надзорни одбор и председника) и потпуно аутономно спроводи зацртану програмску политику усмерену на развој задругарства, пружање стручне и друге помоћи задругама и задругарима, као и заступање интереса задруга пред државним, градским и општинским органима и организацијама.

Решењем Министарства привреде у Влади Републике Србије од 13. јуна 2016. године Задружни савез Београда је добио дозволу за обављање послова задружне ревизије.