АПЕЛ ЗАДРУГАМА ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ЗАДРУЖНЕ СВОЈИНЕ

15. октобар 2018.

Министарство привреде апелује на задруге и задружне савезе да до 7. јануара 2019. године надлежном органу поднесу захтев за упис задружне својине на непокретностима. Реч је објектима и земљишту који су на дан ступања на снагу Закона о задругама уписани као друштвена или јавна својина, а на које задруге или задружни савези полажу одређена права.

Уколико то не учине, по истеку наведеног рока, на тој задружној имовини надлежни орган ће по службеној дужности уписати право јавне својине Републике Србије. Законски рок, 7. јануар, није рок за окончање поступка уписа задружне својине, већ за подношење захтева надлежном органу за упис права на непокретности.

Са друге стране, за задруге и задружне савезе који воде управни или судски поступак, укључујући поступке по ванредним правним лековима, у вези са враћањем имовине, важи другачији рок. Они су дужни су да у року од три године од дана правноснажног окончања поступка, поднесу захтев за упис задружне својине за имовину над којом је утврђено право власништва задруге, односно право задруге на поврћај имовине.

Министарство привреде улаже напор у сарадњи са органима који учестују у поступку одлучивања о упису задружне имовине да започети поступци буду окончани у што краћем року.