ИПАРД ПОДСТИЦАЈИ ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА

26. фебруар 2018. 
 

traktor IPARDМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања објавило је други јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора. Предмет Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови за набавку новог трактора са стандардним деловима, уређајима и опремом за извођење пољопривредних радова, укључујући припадајућу тракторску кабину. Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројекта.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати – Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинставау набавку новог трактора – Други јавни позив за Меру 1”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд. Захтев се подноси у року од 4. јануара до 26. фебруара 2018. године. Јавни позив Захтев