ЗАКОН О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ И НА ЗАДРУГЕ

20. децембар 2018.

Агенција за привредне регистре успоставила је, 31. децембра 2018. године, Централну евиденцију стварних власника, у складу са Законом о Централној евиденцији стварних власника („Сл. гласник РС”, бр. 41/18). Одредбама Закона прописано је да се овај закон примењује и на задруге.

Централна евиденција стварних власника води се електронским путем, преко интернет странице Агенције. Централна евиденција је јавна, јединствена, централна, електронска база података о физичким лицима - стварним власницима правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији (Регистровани субјекти).

Овлашћено лице (лице које је овлашћено за заступање у Регистрованом субјекту) дужно је да најкасније до 31. јануара 2019. године евидентира податке у ову евиденцију за Регистрованог субјекта основаног до 31. децембра 2018. године.

Детаљне информације у вези са Централном евиденцијом стварних власника можете наћи на сајту Агенције за привредне регистре, путем линка http://www.apr.gov.rs/Регистри/Централнаевиденцијастварнихвласника.aspx